برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 برسی و تحلیل سیستم های راداری ارائه فازی
1399-08-26 08:00-13:00
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( اتاق 1101 ) 20
دانشجویان مالک اشتر 1,000,000 ریال 0 دلار
دانشجویان سایر دانشگاه ها 2,000,000 ریال 0 دلار
اعضای IEEE 1,500,000 ریال 0 دلار
سایر 2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر کازرونی
2 بررسی روش های اشکارسازی اهداف زیر سطحی
1399-08-26 13:00-17:00
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( کلاس 1101 )
دانشجویان مالک اشتر 1,000,000 ریال 0 دلار
دانشجویان سایر دانشگاه ها 2,000,000 ریال 0 دلار
اعضای IEEE 1,500,000 ریال 0 دلار
سایر 2,500,000 ریال 0 دلار
1 دکتر کازرونی
3 سنجه های صحنه نبرد
1399-08-26 13:00-17:00
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( شماره کلاس : 1102 ) 20
دانشجویان مالک اشتر 1,000,000 ریال 0 دلار
دانشجویان سایر دانشگاه ها 2,000,000 ریال 0 دلار
اعضای IEEE 1,500,000 ریال 0 دلار
سایر 2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر فایزی
4 فناوری های مایکروویو شفاف
1399-08-27 08:00-12:00
20
دانشجویان مالک اشتر 1,000,000 ریال 0 دلار
دانشجویان سایر دانشگاه ها 2,000,000 ریال 0 دلار
اعضای IEEE 1,500,000 ریال 0 دلار
سایر 2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر هراتی
5 طراحی و ساخت لامپ های ریز موج
1399-08-27 13:00-17:00
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( شماره کلاس : 1101 ) 20
دانشجویان مالک اشتر 1,000,000 ریال 0 دلار
دانشجویان سایر دانشگاه ها 2,000,000 ریال 0 دلار
اعضای IEEE 1,500,000 ریال 0 دلار
سایر 2,500,000 ریال 0 دلار
0 دکتر حمیدی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.